ZoE

个人站

Pwn的挖坑填坑之旅


安装zsh

安装zsh

安装zsh命令

sudo apt-get install zsh
sudo apt-get install git-core
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"
chsh -s `which zsh`
echo $SHELL
cat ~/.zshrc | grep "ZSH_THEME" # 查询使用主题

修改主题:

# 目录下切换目录
cd .oh-my-zsh/themes
# 编辑主题文件 robbyrussell  等于 robbyrussell.zsh-theme
vim robbyrussell.zsh-theme
# 修改配置,我把c改成了d (c 代表绝对路径,d代表相对路径)
//PROMPT='${ret_status} %{$fg[cyan]%}%c%{$reset_color%} $(git_prompt_info)'
PROMPT='${ret_status} %{$fg[cyan]%}%d%{$reset_color%} $(git_prompt_info)'

重启:

sudo shutdown -r 0

其中再有几个点记录一下:

  • 设置zsh替换掉原有的shell:chsh -s /bin/zsh
  • ubuntu中默认安装了那些shell : cat /etc/shells
  • 编辑~/.zshrc 文件来修改主题sudo gedit ~/.zshrc ;然后修改 ZSH_THEME="candy"

linux–ubuntu14.04 锐捷上网关键命令:

sudo chmod +x ./rjsupplicant.sh
sudo ./rjsupplicant.sh -u 学号-p 密码-n eth0 -s internet -d 1

windows快捷键:https://jingyan.baidu.com/article/eb9f7b6da41ccb869364e839.html

打赏一个呗

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦